تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D#m

کی گذاشت تو بری من یا قلبه خودت 
نه بمونو بذار بگم این حسمو بهت
دردام این چند تا نیست
میشد باشی اما نیست دلت با من
خوب بود اما بد بود تهش
کم بود اما بد نگذشت بهت با من
گفتم بعد از تو دیوونه میـشم
باور نکردی رفـتی از پیـشم
حالا بعد از تو دیـگه هیچی قشـنگ نیست
دلمم دیگه تنگ نیست دیـگه خسته شـدم
یه اشتباهو صد دفعه نمیشه که ببخـشمش
گفتی می مونی پای من ولی نبودی آدمش
از اولم دلت نبود خودم ادامه دادمش
ببین دله منو ازت جدا نکرده دوریم
کنار من نموندی که نشون بدم چه جـوریم
خودم نمیدونم کجام خودت بهم بگو کیم
گفتم بعد از  تو  دیوونه میـشم
باور نکردی رفـتی از پیـشم
حالا بعد از      تو   دیـگه هیچی قشـنگ نیست
دلمم دیگه تنگ نیست دیـگه خسته شـدم
گفتم بعد از   تو دیوونه میـشم
باور نکردی رفـتی از پیـشم
حالا بعد از تو دیـگه هیچی قشـنگ نیست
دلمم دیگه تنگ نیست دیـگه خسته شـدم