تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

دلم برات تنگ شده جونم
می خوام ببینمت نمی تونم
بین ما دیوارای سنـگی  فاصله یک عمره می دونم
بغض ترانه مو شکسـتم
می خوام بگم عاشقت هسـتم
تو عین ناباوری یک شب
خالی گذاشتی هر دو دستم
تو بودی تمام هستی و مستی و راستی و
تمام قصه ی من
تو بودی سنگ صبورم و نگاه دورم و
لبهای بسته ی من
نیمه شب از خوابم پا می شم
نیستی پیشم باز دیوونه می شم
دوری تو تیشـه زد به ریشه م
نیستی پیشم ـــــــ  بی صدا از من خالی می شم
هم صـدا با بی بالی می شم
گونه هام خیس از شبنم غم نیسـتی پیشم ـــــــ 
تو بودی تمام هستی و مسـتی و راستی و
تمام قصه ی من
تو بودی سنگ صبورم و نگاه دورم و
لبهای بسته ی من