تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

یه روز تو زندگیم بودی همین جا روبروم بودی
اما آرزوم نبودی فکر میکردم از آسمون
باید بیاد یه روزی اون  تا آرزوم بشه تموم
یه اشتباهی کردم و  دل تو رو شکستم و
نمی بخشم خودمو حالا پشیمون شدم و
میخوام تو باشی پیشم و حق داری که نبخشیم
شرمندتم که سـتاره داشتمو
دنبال اون میگشتم و
شاکی از این بودم که من ستاره ای ندارم
ستاره بود تو مشتم و تکـیه میداد به پشتم و
احساسشو میکشتم و احساست و میـکشتم
شرمندتم که ستاره داشتمو
دنبال اون میگشتم و
شاکی از این بودم که من ستاره ای ندارم
ستاره بود تو مشتم و تکیه میداد به پـشتم و
احساسشو میکشتم و احساست و میکشتم