تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

تو خوبی همه بچه بازی ها از من بودو
حق داری نباید که ناراحت شم زود
ولی خب ، هنـوز که هنوز
فک کردن به تو کار هر روزه
تو راست میگفتی بعضی اخلاقام بد بودو
یکمی گنگ بودم و رفتارام مرموز
حالا نیستی حس میشه کمبودت
میدونم که تقـصیر من بوده
من خوابم نمیبره  خاموشی ولی میخوام
بازم بگیرمت دلم میخواد بگم دوسم داری
بازم بگی بله  بازم ببینمـتو
 خوابم نمیبره  خاموشی ولی میخوام
بازم بگیرمت دلم میخواد بگم دوسم داری
بازم بگی بله  بازم ببینمـتو
منو تو خیابون میبیـنی پاتو میذاری رو
گازو میری میگی ندیدم
تا ازت ناراحتم داد میزنی جلو جمع
میتوپی میگی مریضم
من اصن نمیدونم نه نمیفهمم حتماً
یه سری دلیل ان که بهم بگی غریبم
خنده هام مثه عطر تنت از رو تختت از رو
زندگیم پریدن زندگیم پریدن
صدای پاهات تو خونه ک مه
من یه گوشه تنها چت رو کاناپه
تو معلوم نیست که کجایی با کی
من تنها کارم فکر رو کاراته
دلو شیکوندی فدای س ر ت
ولی خب فکرت مونده باهام
یه جوری زدی دل منو شکستی
نمیشه وایسم دیگه روی پاهام
 خوابم نمیبره  خاموشی ولی میخوام
بازم بگیرمت دلم میخواد بگم دوسم داری
بازم بگی بله  بازم ببینمـتو
 خوابم نمیبره  خاموشی ولی میخوام
بازم بگیرمت دلم میخواد بگم دوسم داری
بازم بگی بله  بازم ببینمـتو