تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

گفتی دوستم داری حق با تو بود آره
اما تو تعـریفت از عاشقی با من زیادی فرق داره
پهلوی من با عشق دنیا رو میـگشتی
غرقت شدم یک عمر
تا تو به آرومی  پهلو گرفت کشتیت
تنهاییام با من همراه ترن تا تو
شاید بری حالم بهتر بشه اما تنهاترم با تو
خیلی دوست دارم شاید بی اندازه
میری ولی هروقت برگردی
این خونه درش به روت باز
حالا دارم بی تو دنیا رو میگردم ـــــــ 
این درس عبرت شد 
باید خودم فکر اینجا رو میکردم
دائم حواسم به حال تو بود آره
گفتم که تعـریفم از عاشقی با تو زیادی فرق داره
گفتی دوستم داری حق با تو بود آره
اما تو تعـریفت از عاشقی با من زیادی فرق داره
پهلوی من با عشق دنیا رو میگشتی
غرقت شدم یک عمر
تا تو به آرومی پهلو گرفت کشتیت