تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

مثه چشامی مثه نفس کشیدن شدی برام هـوامی
برو به هر کی پرسید ازت، چرا باهامی بگو خدامی
تن تو داغه تو توی هر یه پلکی که می‌زنی اتفـاقه
تو که تو خونمی کل این جهان به چشـمم
همین اتاقه
مثه قلبم، مثه رویام مثه جونم، مثه چشمام
میدونم باورش سخته من اینجوری تو رو میخوام
من اینجوری تو رو میخوام  تو همه لحظه هام
من از وقتی تو رو دیدم زمان یک ثانیم نگذشت
مگه میشه تو رو دید و به قبل دیدنت برگشت
مگه میشه تو رو دید و از این رؤیا گـذشت
تو یه پناهی تو مثه فرصت آخـرین، تو ته راهی
واسه ی من که شب دنیامو گرفته ماهی
سقف رؤیای من قلب دنـیای من
فردای  من  مثه قلبم، مثه رویام
مثه جونم، مثه چشمام میدونم باورش سخته
من اینجوری تو رو میخوام 
من اینجوری تو رو میخوام تو همه لحظه هام
من از وقتی تو رو دیدم زمان یک ثانیم نگذشت
مگه میشه تو رو دید و به قبل دیدنت برگشت
مگه میشه تو رو دید و از این رؤیا گـذشت