تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

چی بگم که خیلی تنهام  میدونی یاری ندارم
چی بگم که غیر  غصهدیگه دلداری ندارم
دیگه دلداری ندارم
هیچ کسی پا نمی زاره  به سراچه ی خیالم
هیچ کسی نداد جوابه   این سوال بی جوابم
این سوال بی جوابم
هر کی اومد و دو سه روزی 
از دلم بازیچه ای ساخت
دلمم مثل عروسک  ساده بود دل به دلش باخت
ساده بود دل به دلش باخت
گله و گلایه ای نیست گله و گلایه ای نیست
بی وفایی رسم عشقه بی وفایی رسم عشقه
عاشقا تنها میمونن   تنهایی مرامه عشـقه
تنهایی مرامه عشـقه
چی بگم که خیلی تنهام  میدونی یاری ندارم
چی بگم که غیر غصه   دیگه دلداری ندارم
دیگه دلداری ندارم
هیچ کسی پا نمی زاره   به سراچه ی خیالم
هیچ کسی نداد جوابه   این سوال بی جوابم
این سوال بی جوابم     این سوال بی جوابم