تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

معنی دل بستن معنی پیوستن
معنی دل کندن   گسستن معنی خاطره
آنچه برکسی گذشته و در حافظه اش مانده
معنی حافظه
عارضه ی ضبط و نگهداری مطالب و وقایع
معنی عارضه     اتفاق ،پیش‌آمد،مرض عشق
معنی فاصله   مسافت بین دو چیز یا دو کس
توخیلی دوری خیلی دوری
تو خیلی دوری خیلی دور
توخیلی دوری خیلی دوری
تو خیلی دوری خیلی دور
معنی خستگی معنی کهنگی  معنی دلتنگی
بیهودگی معنی انتخاب
بیرون کشیدن کسی ازمیان گزینه های موجود
مهمی التهاب
افروخته شدن زبانه کشیدن اضطراب
معنی اضطراب
هیجانی نا خوشایند همراه با بی قراری
معنی اجتناب
سازوکار دفاعی که درآن فردازآنچه
یادآور مواردناگوار باشد دوری می کند
توخیلی دوری خیلی دوری
تو خیلی دوری خیلی دور
توخیلی دوری خیلی دوری
تو خیلی دوری خیلی دور
معنی ابتدا معنی  اشتباه  معنی انقضا   انتها
معنی استمرار گذشتن و رفتن پیوسته
تکرار  گذشتن و رفتن پیوسته
تکرار   گذشتن و رفتن پویسته
تکرار   گذاشتن و رفتن پیوسته
توخیلی دوری خیلی دوری
تو خیلی دوری خیلی دور
توخیلی دوری خیلی دوری
تو خیلی دوری خیلی دور