تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

بدون تو چیا کشیـدم من
خوشی ولی خوشی ندیدم من
تو اول مسیر خوشبـختی ته دنیا رسیـدم من
بدون من سرت چقدر گرمه
کی حال این روزامو می فهمه
قبول دارم گناه نکردی تو کار دنیای بی رحمه
کار دنیای بی رحمه زمونه عمر مارو میگیره
برادر از برادرش سیره تو دیر رسیدی خیلی دیره
بخاطر تو هرکاری کردم
تو رفتی من چجوری برگردم
خودت بیا دورت بگـردم
صدام کن ، صدای تو لالایه بچگیمه صـدام کن
دیگه خستم ازعشقای نصفه نیمه نـگـام کن
به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم
نمیشه،مگه میگذره آدم ازاونی که زندگیشه
مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته می شه
به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم
زمونه عمر مارو میگیره برادر از برادرش سیره
تو دیر رسیدی خیلی دیره بخاطر تو هرکاری کردم
تو رفتی من چجوری برگردم
خودت بیا دورت بگـردم
صدام کن ، صدای تو لالایه بچگیمه صدام کن
دیگه خستم ازعشقای نصفه نیمه نگام کن
به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم
نمیشه،مگه میگذره آدم ازاونی که  زنـدگیشه
مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته می شه
به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم