تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

آرام جان از عشقمان چیزی نمانده
دوری تو جان مرا به لب رسانده
بی آشیان از غم تو ـــــــ  ویــــرانـــــم
در این هوا بغضی پراز تـــــکــــرا رم
در این هوا بغضی پر از تـــــکــــر ا     رم
آرام جــــــانم میرود از سینه جانم میبرد
آتش و خاکستر شدم  آخر نمانـدی
باران عــــذابم میدهد دریا عذابم میدهد
از مـــــاه تنـهاتر شدم ـــــــ  آخر نمانـدی
آخر همان شد که نبایـــــــد می شد ـــــــ 
آه آخر همان رفت که نبایـــــــد می   رفت
بی آشیان از غم تو  ویــــرانـــــم
در این هوا بغضی پراز تـکــــرا رم
در این هوا بغضی پر از تـــــکــــر ا     رم
آرام جــــــانم میرود از سینه جانم میبرد
آتش و خاکستر شدم   آخر نمانـدی
باران عــــذابم میدهد دریا عذابم میدهد
از مـــــاه تنـهاتر شدم ـــــــ  آخر نمانـدی