تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

همه میـگن که تو رفتی همه میگن که تو نیستی
همه میـگن که دوباره  دل تنـگمو شکستی
دروغه
چه جوری دلت میومد منو اینجوری ببینی
با ستاره ها چه نزدیک  منو تو دوری ببینی
همه گفتن که تو رفتی
ولی گفتم که دروغه دروغه
همه میـگن که عجیبه  اگه منتـظر بمونم
همه حرفاشون دروغه تا ابد اینجا میمونم
بی تو با اسمت عزیزم اینجا خیـلی سوتو کوره
ولی خوب عیبی نداره  دل من خیلی صبوره
صبوره
همه میـگن که تو رفتی همه میـگن که تو نیستی
همه میـگن که دوباره دل تنـگمو شکستی
دروغه
چه جوری دلت میومد منو اینجوری ببینی
با ستاره ها چه نزدیک منو تو دوری ببینی
همه گفـتن که تو رفتی
ولی گفـتم که دروغه دروغه
همه میـگن که عجیبه اگه منـتظر بمونم
همه حرفاشون دروغه  تا ابد اینجا میمونم
بی تو با اسمت عزیزم اینجا خیـلی سوتو کوره
ولی خوب عیبی نداره  دل من خیلی صبوره
صبوره
همه میـگن که تو نیستی همه میـگن که تو مردی
همه میـگن که تنت رو به فرشـته ها سپردی
دروغه ـــــــ