تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

یک روز اومدی مثل موج دریا
بوی پیرهنت مثل خواب و رویا
سایه های ما رو شنهـای ساحل
پا به پا بی صدا غرق تمـنا
یک روز اومدی تو سکوت سردم
سربه راه شد این دل دوره گردم
حالا چی شده که میخوای جداشی
چی شده تو بـگو من چه کردم
حالا باز منو نسیم و موج دریا
میمونیم بدون تو غریـب و تنها
به خدا بی تو یک صدف شکستم
به خـدااااااااا
حالا باز منو نسیم و موج دریا
میمونیم بدون تو غریـب و تنها
به خـدا بی تو یک صدف شکستم
به خـدااااااااااا
دوباره تو باد موهاتو رها کن
منو راهی شب قـصه ها کن
هنوز عاشقم مثل اون قدیما
دوباره زیر لب اسممو صدا کن
اشکـمو پاک کن از گونه ی من
سر بـزار بازم روی شونه ی من
منو سیاه کن با دروغ تازه
بگو که می گـیری بهونه ی من
حالا باز منو نسیم و موج دریا
میمونیم بدون تو غریـب و تنها
به خدا بی تو یک صدف شکستم
به خـدااااااااااا
حالا باز منو نسیم و موج دریا
میمونیم بدون تو غریـب و تنها
به خدا بی تو یک صدف شکستم
به خـدااااااااااا