تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

بذار همه ببینن کنار منی
بین همه آدم ها تو یاره منی
ای تو دواعی و پرستار منی
دو ثانیه دوریه تو که خیلی
علاقه ای که به تو دارم دلی
بـزار همه بدونن مال منی مشکلیه ؟
تاتو باشی دلم رو به  یه حاله خوبو مطلوبه
تو مدام روبروم باشی خوبه
حالا حالاهـــا کنارم باش بگو حتی تو بارم باش
میبینم تو رو هول میشـم جونم به فداش
من عاشقم به جون تو نـمیتونم بدون تو
مـرام عاشقی فقط نشسته در درون تو
تو ماهه بیقرار من بیا زمین کنار من
بتاب برمن مـی دونی علاقۀ ما دو طرفه سـت
می دونی نباشی هوا یجوری خفه ست
که می خوام نباشم دیگه تو دنیا
می دونی که خواستن ما اتفاقی نیسـت
به چشمای دورمون که اعتمادی نیسـت
که رقم بزنم یا بهم بزنم تاتو باشی دلم رو به
یه حاله خوبو مطلوبه
تو مدام روبروم باشی خوبه
حالا حالاهـــا کنارم باش بگو حتی تو بارم باش
میبینم تو رو هول میشـم جونم به فداش
من عاشقم به جون تو نـمیتونم بدون تو
مـرام عاشقی فقط نشسته در درون تو
تو ماهه بیقراره من بیا زمین کناره من
بتاب برمن