تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

بلندی موی سیاهت شب یلدا
اشکای تو به پاکی آب چشــمه ها
سپیدی سینه تو برف زمستون
چشمای آبی تو مثل یه دریــــــا
من از شروع شب در انتظار تو
تو یار غیر و من همیـشه یار تو
بیرون داره میاد شب از تو خونه ها
تو خورشید منی تو هم بیرون بیــا
بلندی موی سیاهت شب یلدا
اشکای تو به پاکی آب چشــمه ها
سپیدی سینه تو برف زمستون
چشمای آبی تو مثل دریــــــا
من از شروع شب در انتظار تو
تو یار غیر و من همیـشه یار تو
بیرون داره میاد شب از تو خونه ها
تو خورشید منی تو هم بیرون بیــا