تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

همین که یک نفر از دور لباسش رنگ تو باشه
همین که تو مسیر من یه گل فروشی پیدا شه
بازم یاد تو می افتم
همین که عصر یه جمعه آدم تو خونه تنها شه
همین که یک نفر اسمش شبیه اسم تو باشه
بازم یاد تو میفـتم
با آهنگی که دوست داشتی تموم کافه ها بازن
تموم شهر همـدستن منو یاد تو بنـدازن
تو نیسـتی سردویخبـندون تموم فصلا پائیـزه
گذشـتن از تو واسه من گذشـتن از همه چیزه
همین که عکس تنهایی کنار دریا میگیرم
بدون شب بخیر تو به خواب گریه ها میرم
بازم یاد تو میـفتم
با هر بارون با هر برفی که میـشینه رو این کاجا
میرم هرجایی تو این شهر میرم هرجای این دنیا
بازم یاد تو میـفتم
یه وقـتایی همه چی هست ولی اونیکه بایدنیست
دوبار ترکم کن مردن به این آسونی ها هم نیست
تو نیسـتی سردویخبـندون تموم فصلا پائیـزه
گذشـتن از تو واسه من گذشـتن از همه چیزه