تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

میزنه بارون آروم تو خیابون
من دلم میره واسه قدم زدن با اون
شال دور گردنش پالتویی که پوشیده تنش
با خنده های خفنش یاکه با عشق نگاه کردنش
اون طرز راه رفتنش میبره دلمو با خودش
هرجوری نگاه کردمش  بگو بارون بیاد 
بزنه باد زیاد
زیرو رو کنه هرچی خاطره ست همه رو یادم بیاد
بگو بارون بیاد هوا سرد شه زیاد
تا وقتی بغلم میکردی و یادم بیاد بگو بارون بیاد
بزنه باد زیاد 
زیرو رو کنه هرچی خاطره ست همه رو یادم بیاد
بگو بارون بیاد دلم تنگ شه برات
تا وقتی بغلم میکردی و یادم بیاد  حرفامو یادته
کی جون میداد برات کی عاشق کی بود
کی محو خنده هات دلتنگی یعنی تو وقتی ندارمت
تو باش ببین چطور رو سر میذارمت
بگو بارون بیاد