تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm


سرتو بــــالا بـــگـیـر تا هـنــوز دیر نــشده
 تا دلـــم زیر فشــار غصه هات پیر نشده
سرتو بـالا بـگـیــر من تحملم کمه
 تــو دلم به حد کــافی پر غصه و غمه
سرتو بــالا بگـیــر من کنـارتم هـنوز 
 چی آوردن به ســرت که مینـالی شب و روز
سرتو بــالا بگـیــر من کنـارتم هـنوز
 چی آوردن به ســرت که مینالی شب و روز
من خودم اینجا غریـبـم جز تو هیشکیو ندارم 
 گل من تـحـمـلــم کن که یکم دووم بـیـارم
توی لحظه های دلگیر کی تو خاطره بمونه
 که همون یه قطره اشکت زندگیمو میسوزونه
سرتو بــالا بگـیــر من کنـارتم هـنوز
 چی آوردن به ســرت که مینـالی شب و روز
سرتو بــالا بگـیــر من کنـارتم هـنوز
 چی آوردن به ســرت که مینـالی شب و روز