تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

کجایی عشقم دارم میمیرم
دارم به سختی نفس میگیرم
کجایی امروز کجایی امشب
دارم میسوزم دوباره از تب
دوست داشتن من مهم نبود که)
تنهام گذاشتی با این وجود که
خوب میدونستی دلم باهاته
2x(دلتنگی من واسه چشاته
رنگم پریده دل تو دلم نیست
عکسهامون دیگه کنار هم نیست
کجایی قلبم رمق نداره با من نبوده ناسازگاره
دوست داشتن من مهم نبود که)
تنهام گذاشتی با این وجود که
خوب میدونستی دلم باهاته
2x(دلتنگی من واسه چشاته