تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

   باید تو رو پیدا کـنم شاید هنوزم دیر نیـست
تو ساده دل کنـدی ولی تقدیر بی تقصیر نیست
با اینکه بی تاب منی بازم منـو خط می زنی
باید تو رو پیـدا کنم تو با خودت هم دشمنی
کی با یه جمـله مثل من می تونه آرومت کـنه
اون لحظه های آخر از رفتن پشیمونت کـنه
دلگیرم از این شهر سرد این کوچه های بی عـبور
وقتی به من فکر می کـنی حس می کنم از راه دور
آخر یه شب این گریه ها سوی چــشامو می بـره
عطرت داره از پیرهـنی که جا گـذاشتی می پـره
باید تو رو پیـدا کنم هر روز تنــها تر نـشی
راضی به با من بودنـت حتی از این کمتر نـشی
پیدات کـنم حـتی اگه پرواز مو پر پر کـنی
محکم بـگیرم دسـتتو احساسمـو باور کـنی