تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

سرگرمی *تو شده *
*بازی با این دل *غمگین و خستم
یادت نم*یاد اون همه *
*قول و قرارایی *که با تو بستم
با این همه *ظلم تو ببین *باز چجوری *
پای *این همه قول و قرار * من نــشستم
نشکن دل*مو به خدا *
*آهم میگیره دا*منتو عاقبت یه روز
نگو بی خب*ری نگو *
*نمیدونی دلم پر از *یه نفرین سینه سوز
نگو بی خب*ری نگو *
*نمیدونی وقتی که نیس*تی گریه شده کار
این دل *عاشق شب و *روز *
دیوونه ن*کن دلمو *
*آهم میگیره دا*منتو عاقبت یه روز
نگو بی خب*ری نگو *
*نمیدونی دلم پر از *یه نفرین سینه سوز
نگو بی خب*ری نگو *
*نمیدونی وقتی که نیس*تی گریه شده کار
این دل *عاشق شب و *روز *