تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

منو درگیر خودت کن تا جهانم زیرو رو شه
تا سکوت هر شب من با هجومت رو به رو شه
بی هوا بدون مقصد سمت طوفان تو میرم
منو درگیر خودت کن تا که آرامش بگیرم
با خیال تو هنوزم مثل هر روز و همیشه
هر شب حافظه ی من پر تصویـــــر تو      میشه
با من غریبگی نکن با من که درگیر توام
چشماتو از من برندار من مات تصویر توام
با          من   غریبگی نکن با من که درگیر توام
چشماتو از من برندار من مات تصویر توام
من مات تصویر توام


ــــ       ـــــ      ــــــ      ــــــ       ــــــ 

ــــ          ــــــ       ــــــ       ـــــــ
تو همینجایی همیشه
با تو شب شکل یه رویاست
آخرین نقطه ی دنیا تو جهان من همینجاست
تو همینجاییو هر روز
من به تنهاییم دچارم
منو نزدیک خودم کن تا تو رو یادم بیارم
با خیال تو هنوزم مثل هر روز و همیشه
هر شب حافظه ی من پر تصویـــــر تو       میشه
با من غریبگی نکن با من که درگیر توام
چشماتو از من برندار من مات تصویر توام
با            من    غریبگی نکن با من که درگیر توام
چشماتو از من برندار من مات تصویر توام
من مات تصویر توام