تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

اون دو تا ست چشات * منو خــوا*بم می کنه *
ذره ذ*ره اون نگات * داره آ*بم می کنه *
اون دو تا *مست چشات * منو خــوا*بم می کنه *
ذره ذ*ره اون نگات * داره آ*بم می کنه *
داره می *میره دلم * واسه مخ*مل نگات *
همه رن*گی رو شناخ*تم من با اون *رنگ چشات *
همه رن*گی رو شناخ*تم من با اون *
*رنگ چشـــــــــ*ات
ــــ         ـــــ        ـــــ       ـــــ       ــــــ       ـــــ       ــــــ

مثل یک *رویای خوش *
پا گرف*تی تو شبام *
از یه دن*یای دیگه *
قصه ها *گفتی برام *
هنوز از *هرم تنت *
داره می *سوزه تنم *
از تو سب*زه زار شده *
خاک خش بدنم *
دستای *عاشق تو *
منو از *نو تازه ساخت *
دل نا*باور من *
جز تـــو *عشقی نشنــــــــــــ*اخت *
داره می *میره دلم * واسه مخ*مل نگات *
همه رن*گی رو شناخ*تم من با اون *رنگ چشات *
همه رن*گی رو شناخ*تم من با اون *
*رنگ چشـــــــــ*ات