تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

ـــــ         ــــــ        ــــــ        ـــــــ      ـــــــ*اگه یه روز *بری سفر * بری ز پی*شم بی خبر
*اسیر رو*یاها میشم * دوباره باز *تنها میشم
*به شب میگم *پیشم بمونه
*به باد میگم *تا صبح بخونه
*بخونه از *دیار یاری
*چرا میری *تنهام میذا*ری
*اگه فرا*موشم کنی * ترک آ*غوشم کنی
*پرنده ی *دریا میشم * تو چنگ موج *رها میشم
*به دل میگم *خاموش بمونه
*میرم که هر*کسی بدونه
*میرم به سو*ی اون دیاری
*که توش منو *تنها نذای
*اگه یه رو*زی نوم تو
*تو گوش من *صدا کنه
*دوباره باز *غمت بیاد
*که منو مب*تلا کنه
به دل میگم *کاریش نباشه
*بذاره در*د تو دوا شه
*بره توی *تموم جونم
*که باز برات *آواز بخو*نم
*اگه بازم *دلت میخواد * یار یک*دیگر باشیم
ثال ا*یوم قدیم * بشینیم و *سحر پاشیم
*باید دلت *رنگی بگیره
*دوباره آ*هنگی بگیره
*بگیره رن*گ اون دیاری
*که توش منو *تنها نذای
*اگه میخوای *پیشم بمونی * بیا تا با*قی جوونی
*بیا تا پوس*تو استخونت * نذار دلم *تنها بمونه
*بذار شبم *رنگی بگیره
*دوباره آ*هنگی بگیره
*بگیره رن*گ اون دیاری
*که توش منو *تنها نذا*ری
*اگه یه رو*زی نوم تو
*تو گوش من *صدا کنه
*دوباره باز *غمت بیاد
ه منو مب*تلا کنه
*به دل میگم *کاریش نباشه
*بذاره در*د تو دوا شه
*بره توی *تموم جونم
*که باز برات *آواز بخو*نم