تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D#m

میشه پرنده بشی
اما رها نباشی
میشه دلت بگیره
اسیر غصه ها شی
حالا که آسمونم
دنیای تازه ای نیست
اونوقت یه جا بشینی
محو گذشته ها شی


ــــــــ            ــــــــــ            ــــــ
ترسیده باشی از کوچ
اوج     و     ندیده باشی
واسه یه مشت دونه
اهلی آدما شی
تو سایه ها بمونی
درگیر سایه ها شی
مفهوم ز ندگی رو
از یاد برده باشی
دلت بخواد دوباره
از ته دل بخونی
از ترس ریزش اشک
غمگین و بی صدا شی
میشه پرنده بشی
اما رها نباشی
میشه دلت بگیره
اسیر غصه ها شی
حالا که آسمونم
دنیای تازه ای نیست
اونوقت یه جا بشینی
محو گذشته ها شی