نکات این آهنگ

تغییر گام:
سرعت:140
گام اصلی:Bm

وقتی یادتو می افتم 

بایدم تو هر نفس ــــ بغضم بگیـ ـره

من فرا موشی بگیرم

اون همه خاطره رو ـــ یادم نمیـ ـره

نمـیـ ـره ـــ ــه

همه جا با تو ام عشقم 

همه جا کنارمی ــــ واسه همیـ ـشه

هر جای دنیا که باشیم

ما که حسمون به هم ـــــ عوض نمی شه

نمی شــه ــــه

می دونی دوستت دارم

هرجا باشی حتی از من اگه جدا شی

بازم بغضت تو صدامه و عشقت تنها تکیه گامه

دوستت دارم آرزومی هر جا میرم روبرومی

حسم با تو عاشقونه س

و   این حال من یه نشونه ست

من که زندگی ندارم 

واسه من درد نبو ــــ دن تو کم نیست

آره زنـ ـده موندم 

اما زندگی نکردنم ــــ دست خودم نیست

خودم نیــــ ـــــــست

شاید از خودت بپرسی

عشق دیوونت چرا ـــــــ آدم نمیـ ـشه

چرا بعـ ـد این همه سال 

حتی یک شب به تو حـ ـسم کم نمی شه

نمی شه

می دونی دوستت دارم هرجا باشی

حتی از من اگه جدا شی

بازم بغضت تو صدامه

عشقت تنها تکیه گامه

دوستت دارم، آرزومی

هر جا میرم روبرومی

حسم با تو عاشقونه س 

و این حال من یه نشونه ست