تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

  ـــــ       ــــــ       ــــــ       ــــــ      ـــ


  ـــــ         ــــــــ         ـــــــ         ـــــ     ــــ
اگه اون که کنارته تو رو بیشتر از من میخواد
اگه با همون راحتی اگه باهات راه میاد
اگه روزگار بد تو رو ازم گرفته
اگه خاطرات خوبمون از خاطرم نرفته
خوشبختیت ارزومه حتی با من نباشی
حتی از خاطره هامون جدا شی
خوشبختیت ارزومه حتی با من نباشی
حتی از خاطره هامون جدا شی


 ــــ        ــــــ       ـــــ     ــــــ      ــــــ      ــــــ

از همون روزای اول
می دونستم نمی مونی
می دونستم نمی تونی
عشقو تو چشام  بخونی
از همون  روزای  اول
دل تو با دیگری بود
کاش همیشه بات بمونه
اون که عشق بهتری بود
خوشبختیت ارزومه حتی با من نباشی
حتی از خاطره هامون جدا شی
خوشبختیت آرزومه حتی با من نباشی

حتی از خاطره هامون جدا شی