تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

ـــــ     ـــــــ      ـــــــ      ـــــــ       ــــــــ


ـــــ       ــــــــ        ــــــــ     ــــــــ      ــــــــ


چقدر  دلتنگ اون روزام
که چش مات واسم اب*ری شه
یه وقتایی مشخص نیست
 حواست پرت کی  میشه
یه وقتایی مشخص نیست
که پشت گریه هات  کی هست
کی چشماش خیره شد رو تو
* که چشماتو رو من می بست
بگو سهم  کیه دستات
که سهمم رو *ازت کم کرد
کی دنیات شده این روزا 
ـــــ
        که دنیامو جهنم کرد
فقط عطرت تو این خونه
تموم یادگاریته 
حواسم جمع میدونم 
حواست به کناریـــــته