تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

ـــــ        ــــــــ       ـــــــ      ـــــــ       ــــــــ

ـــــ      ـــــ        ــــــــ        ـــــــ        ــــــــ


میگفتی بی تو هیچم با من بمون همیشه
نباشی من میمیرم گل بی گلدون نمیشه
چه      اشتباهی  کرد   م      حرفات    و    باور   کردم
چه     اشتباهی   کرد   م    حرفاتو   باو   ر        کردم
ـــــ       ـــــ      ـــــ      ـــــ      ـــــ       ـــــ     ـــــ      ـــــ


یه روز سرد پاییز       گلدونتو      شکستی
مثل عروس گلها تو   گلخونه  نشستی
بهار میاد    دوباره     بازم تو رو      میارن
مثل گل     زینتی تو      گلخونه    میکارن
بازم به   گلدونت میگی با     من بمون    همیشه
میگی که بی تو    میمیرم     گل بی گلدون   نمیشه
چه     اشتبا   هی    میکنه     حرفا    تو    باور    میکنه
چه    اشتبا   هی    میکنه     حرفا    تو    باور     میکنه