تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

منو از من نرنجونم از این دنیا نترسونم
تمام دلخوشیهامو به آغوش تو مدیونم
اگه دلسوخته ای عاشق مثه برگی نسوزونم
منو دریاب که دلتنگم مدارا کن که ویرونم
نیادروزی که کم باشم ازاین دوسایه رودیوار
به این زودی نگو دیره منو دست خدا نسپار
یه جایی توی قلبت هست
که روزی خونه من بود
به این زودی نگو دیره
به این زودی نگو بدرود
پر از احساس آزادی نشسته کنج زندونم
یه بغض کهنه که انگار میون ابر و بارونم
وجودم بی تو یخ بسته بتاب سردم زمستونم
منو مثل همون روزا با آغوشت بپوشونم
یه جایی توی قلبت هست
که روزی خونه من بود
به این زودی نگو دیره
به این زودی نگو بدروددرود
یه جایی توی قلبت هست
که روزی خونه من بود
به این زودی نگو دیره
به این زودی نگو بدرود