تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

میون آتیش بازی چشمای تو قدم زدم
شاید که باورت بشه معنی عشقو بلدم
نگاه تب دارمو تو چشمای تو جا میذارم
به خاطر دیدن تو پنجره رو وا میذارم
یه معنی تازه میدی به شعر دل سپردگی
با تو چه سبز و روشنم بی تو محاله زندگی
یه معنی تازه میدی به شعر دل سپردگی
با تو چه سبز و روشنم بی تو محاله زندگی
میون آتیش بازی چشمای تو قدم زدم
شاید که باورت بشه معنی عشقو بلدم
نگاه تب دارمو تو چشمای تو جا میذارم
به خاطر دیدن تو پنجره رو وا میذارم
یه معنی تازه میدی به شعر دل سپر دگی
با تو چه سبز و روشنم بی تو محاله زندگی
یه معنی تازه میدی به شعر دل سپرد گی
با تو چه سبز و روشنم بی تو محاله زندگی
یه معنی  تازه    میدی به شعر دل سپرد گی
با تو چه سبز و روشنم بی تو محاله زندگی
میون آتیش بازی چشمای تو قدم زدم
شاید که باورت بشه معنی عشقو بلدم
نگاه تب دارمو تو چشمای تو جا میذارم
به خاطر دیدن تو پنجره رو وا میذارم