تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

خرابش کردی تویی که عشقمونو حراجش کردی
همه ی زندگیمو تباهش کردی آهش کردی
خرابش کردی
خرابش کردم کسی که با دلم انتخابش کردم
زدمو از تو این سینه پاکش کردم خاکش کردم
خرابش کردم    ـــــ
ولی هر جا برم هر جا بری فرقی نداره
قلبم نمیتونه تو رو تنها بذاره
مثله همین بارونی که هر شب میباره
حاله منم بعد تو تعریفی نداره
هر جا برم هر جا بری یاد توام من
چی شد که این دنیا واسه من شد جهنم
باید نگهدارم من عشقتو تو سینه م
شاید یه روز یه جا تو رو بازم    بینم
بهت گفتم جفتم بیارم جفت پوچه
به تو گفتم بی تو خرابه ست این کوچه
قسم خوردم مردم نشد با تو بد شم
منو اینبار با عشق بکش تا راحت شم
غمت کوهه روحه منو زخمی کرده
غمت میره میره ولی برمیگرده
به تو گفتم بی تو توو قلبم آتیشه
آخه تنها بی عشق حالم داغون میشه
ولی هر جا برم هر جا بری فرقی نداره
قلبم نمیتونه تو رو تنها بذاره
مثله همین بارونی که هر شب    میباره
حاله منم بعد تو تعریفی نداره
هر جا برم هر جا بری یاد توام من
چی شد که این دنیا واسه من شد جهنم
باید نگهدارم من عشقتو تو سینه م
شاید یه روز یه جا تو رو بازم   ببینم