تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

یکی یه جایی صدا زد اسم تو رو قلبم رفت
من که مثل تو نبودم خیلی چیزا یادم هست
آره من یادمه یه عالمه خاطره ی دوتایی داشتیم
ما که از این حرفا نداشتیم
قهر نبودیم و همیشه آشتی
آره خوب یادمه خندتو دله یه دندتو
چرا جواب کردی دل شکستمو
مدیونتم این تنهایی هامو
آهای پریزاد دست مریزاد
دیگه هیشکی به چشام نمیاد
دلم قدم زدنامونوتو خیابونو زیر بارونا میخواد
آی پریزا دست مریزاد
عاشقی دیگه به ما نمیاد
تب داغی که هر شب میسوزونه
منو کوتاه نمیاد
هرجا بارون زد یادت افتادم
کل شهر دنبالت از پا افتادم
بی حتی یه نشونی کوچه ای خیابونی
حال این حسو که نمیدونی
دلتنگ یار بودن چیز خوبی نیست
غصه واسه ی دل چیز خوبی نیست
ولی به جون میخرم تا لحظه آخرم
تا همیشه تو دلم میمونی
آهای پریزاد دست مریزاد
دیگه هیشکی به چشام نمیاد
دلم قدم زدنامو نو تو  خیابونو زیر   بارونا میخواد
آی پریزا   د دست مریزاد
عاشقی دیگه به   ما نمیاد
تب داغی که هر شب میسوزونه
منو کوتاه نمیاد