تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

نفس نفسای تو میدونه
بری عاشق و دیوونه میشم
جون نگات که همه ی جهان توشه
نذار گم بشم این گوشه
بگیر دستای سردی که
دستای گرمتو دوباره می پوشه
من عاشقت شدم ببین
دوستت دارم همین
کسی نمیاد دیگه مثل تو روی زمین
من عاشقت شدم چه زود
دست خودم نبود
هر کاری کرده بودم واسه عشق   تو                 بود
مثل دیوونگیه اسمش زندگیه خوبه کنار خودت
اونی که آسون دل منو برده عشقم نگاه توئه
مثل دیوونگیه اسمش زندگیه خوبه کنار خودت
اونی که آسون دل منو برده عشقم نگاه توئه
من عاشقت شدم ببین
دوستت دارم همین
کسی نمیاد دیگه مثل تو روی  زمی             ن
من عاشقت شدم چه زود
دست خودم نبود
هر کاری کرده بودم واسه عشق تو                 بود