تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

گیرم بازم بیا ی
از عاشقی بخونی
گیرم تا دنیا دنیاست
بخوا ی پیشم بمونی
روز غمم نبودی
خوشیت با دیگرون بود
منو به كی فروختی
اون از ما بهترون    بود
گیرم بازم بیا یی
از عاشقی بخونی
گیرم تا دنیا دنیاست
بخوا ی پیشم بمونی
روز غمم نبودی
خوشیت با دیگرون بود
منو به كی فروختی
اون از ما بهترون   بود
میایی  بیا  ولی  حیف
حیف د یگه خیلی دیره
حالا كه خاطراتت
یكی یكی   میم     یره
كی گفته بود كه تنهام
وقتی تورو ندارم
بازم میگم بدونی
منم     خدای     ی         دارم
برگشتی اما انگار
تو باختی توی بازی
غرورتم شكستن
به چیت        دار ی میناز ی