تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

آهای  خوشگل  عاشق
آهای عمر دقا یق
آهای وصله به موهای تو سنجاق شقا  یق
آهای ای گل شب بو
آهای گل هیاهو
آهای طعنه زده
چشم تو به چشمای آ هو          
دلم لاله ی عاشق
آهای بنفشه ی تر
نکن غنچه نشکفته قلبم رو توپرپر
من که دل به تو دادم
چرا بردی ز یادم
بگو با من عاشق چرا برات زیا   دم
آهای صدای گیتار
آهای قلب رو دی وار
اگه دست توی دستام نذاری خدانگه دار
دلت یاس پراحساس آهای مریم نا  زم
تا اون روزی که نبضم بزنه ترانه سازم
برات ترانه سازم
تو آهنگی و سازم
بیا برات میخوام از این صدا قفس بسازم