تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

نقطه جوش من از صفر تا صد یه ثانیه است
سر تا تهش
من یاغی ام دنبال حاشیه ام راضی ام
عصبانی ام بی دلیل شاکی ام روانی ام
حساس نشون میدم حساسیت تو ببخش
تو ببخش
منو ببخش اگه حرف من دلت رو شکست
منو ببخش
منو ببخش اگه کشیدم رو قلب تو یه خش
منو ببخش
از یاد من رفتی دائما خدای من
منو ببخش
وجدان من مرده خشک شده چاه من
کاملا
مادر یکبار نگرفتم سراغتم
منو ببخش
سنگمو تا کی باید به سینه بزنی بریزی اشک
منو ببخش
منو ببخش اگه حرف من دلت رو شکست
منو ببخش
منو ببخش اگه کشیدم رو قلب تو یه خش
منو ببخش
منو ببخش اگه حرف من دلت رو شکست
منو ببخش
منو ببخش اگه کشیدم رو قلب تو یه خش
منو ببخش