تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

گفته بودم نرو ، پا رو قلبم نذار
گفته بودم به این ، زودیا کم نیار
اما رفتی و نموندی ، دل و بدجوری سوزونـدی
چه ساده زدی زیـرش ! زدی عهدتو شکوندی ، 
 زدی عهـدتو شکونـدییی
دیر شد ، برگشتی اما دلم
پیر شد ، قلبم از عشقت دیگه
سیر شد ، دلم جای دیگه اسیر شد
دیر شد ، برگشتی اما دلم
پیر شد ، قلبم از عشقت دیگه
سیر شد ، دلم جای دیگه اسیر شد ،
دلم   پیر     شدددد