تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

زیبا ترین
خنده هاتو نگه دار واسه منو
چال روی گونت و دوس دارمو
تو شدی عزیز جونم
تو بگو
چه فرقی داری با همه آدما
عاشق چیه تو شدم بی هوا
که بدونت نمیتونم
نگو تلقین کارات
نگو شک داری بهم
چقده سخته برام
نداری کاری بهم
نه خبر دارم ازت
نه میشه زنگ بزنم
شده کارم این شبا
به عکسات زل بزنم