تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

در ا ین دنیا تک و تنها شدم من
گیاهی در دل صحرا شدم من
چو مجنونی که از مردم  گر      یزد
شتا  بان در   پی ل یلا     شدم    من
چه بی ثمر م یخندم چه بی اثر م یگر یم
به ناکامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق چرا ش یدا شدم من