تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

من کویــــــرم ای خدا
با حسرت یه قطره آب
یه عمره که دریا رو
از دور میبینــم تو سراب
بهار برام یه    اسمه
یه اسمه کهـــــنه تو کتاب
حرف من با آسمون
چرا میمونه بی جواب
خدایــــــا خدایـــــــــــا
کویــــــــــــرم کویـــرم
بگو ابر بباره میخــــــــوام
جـــــــــــــــون بگیــــــــــــر م
اگه بـارون ببــــــــــــــــــاره
اگه بـارون ببــــــاره
آروم آروم و نم نم
رو لب خشک تشنم
گیسوی سبز جــــــنگل
تنمو می پوشونه
پرنده رو درخت ها
میسازه آشیـــونه
خدایــــــا خدایـــــــــــا
خدایــــــا خدایـــــــــــا
خدایــــــا خدایـــــــــــا
خدایــــــا خدایـــــــــــا