تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

مگه میشه توو بارون باشمو گریه نکنمو
پس کجا خالی کنم این همه غمو
سیگارامم دیگه نمیکشن حال منو ای
کاش بودی عزیزم دوتایی میرفتیم توو خیابون
بی چتر دیوونه میشدیم زیر بارون
هیچی مهم نبودغیر حال دوتامون
هنوزم دیوونه ترین عاشق این شهر منم
من واسه داشتنت با دنیا بهم زدم
اما تو بهم زدی هر چی بود و نبودو
هنوزم دیوونه ترین عاشق این شهر منم
من واسه داشتنت با دنیا بهم زدم
اما تو بهم زدی هر چی بود و نبودو
اگه میشه بازم بیا بساز واسم یه شب زیر
بارون حتی تو خوابم سردمه
ها کن دستامو بازم دستامو بازم
نمیدونم چی شد رابطمون این شد اون عشق
شدید آخرش این شدمیدونم
نمیشه دیگه با هم باشیم ولی کاش میشد
هنوزم دیوونه ترین عاشق این شهر منم
من واسه داشتنت با دنیا بهم زدم
اما تو بهم زدی هر چی بود و نبودو
هنوزم دیوونه ترین عاشق این شهر منم
من واسه داشتنت با دنیا بهم زدم
اما تو بهم زدی هر چی بود و نبودو