تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

دل من عاشقو می سوزونی و
به اشکام میـخــــــــــــندی 
چرا منه ساده فکر می کردم
که به عشقت پــــــــا بنــدی 
رو کارات چشمامو میبندم
تو رو من چشم مـــــی بــــندی 
بگو مگه دلت پیش کی گیره
بگو واسه کی میـــــمـــیـری 
بگو از من تو انتقام
چی رو داری مـــــی گـــــیری 
چی شده که تو از من و عشقم
داری فاصله مـــــی گـــــیری 
آخه که تو یه روز عشق منی و 
یه روز دیگه عشق یکی دیگه 
خدا اشکــــام و دید یه روزی 
خودش تقاص کاراتو میده 
پشیمون میشی یه روزی که دیره 
تو قلبم یکی جاتو می گیره 
آخه که تو یه روز عشق منی و
یه روز دیگه عشق یکی دیگه 
خدا اشکــــام و دید یه روزی 
خودش تقاص کاراتو میده 
پشیمون میشی یه روزی که دیره 
تو قلبم یکی جاتو می گیره