تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

چته رفیق عاشق من
چرا سراغ اون که رفته رو داری
بازم می گیری
اون بر نمی گرده پیشت
بسه دیگه بهونه گیری
اگه به فکر اون باشی
یه روزی از غصه می میری
ببین چه حال و روزی داری
تمومه زندگیت شده سه چهار تا
عکس یادگاری
منتظر یه فرصتی
شروع کنی به گریه زاری
این دست تقدیره عزیز
من تو تقصیری نداری
اونو فراموشش بکن
اون دیگه عشقتو نمی خواد
دیگه مثل قدیما هم
سر قراراتو نمی یاد
اون حالا با یکی دیگه
نشسته و بهت می خنده
چشماشو رو به این همه
گریه و زاریات می بنده
چشماشو رو به این همه
گریه زاریات می بنده