تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

آه ای تو زیبا قدم زنان عابر کوچه ها ای تو زیبا
آه ای تو زیبا تو بهترین چهره‌ی شهر ما ای تو زیبا
آه ای تو زیبا، تو ساده پوش
 ساده روی همچو ماه ای تو زیبا
آه ای تو زیبا، تو بی رقیب 
دلفریب، دلربا ای تو زیبا
آه ای تو زیبا قدم زنان عابر کوچه ها ای تو زیبا
آه ای تو زیبا تو بهترین چهره‌ی شهر ما ای تو زیبا
آه ای تو زیبا، تو بی رقیب 
دلفریب، دلربا ای تو زیبا
آه ای تو زیبا          2بار