تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm


دیدمت،،، آهسته پرسیدمت
خواندمت،،، بر ره گل افشاندمت
آمدی!!! بر بام جان پر زدی!!!
هم چو نور،،،♪♪ بر دیده بنشاندمت

بردمت،،، تا کهکشان های عشق
پر کشان!! تا بی نشان های عشق
گفتمت،،، افتاده در پای عشق
زندگیست،،، رویـــای زیبای عشق
می روی!! چون بوی گل از برم
رفتنت،،، کی می شود باورم؟؟!!
بوده ای،،، چون تاج گل بر سرم
تا ابد، یاد تو را می برم

بردمت،،، تا کهکشان های عشق،،
زندگیست،،، رویـــای زیبای عشق،،،
دیدمت،،، آهسته پرسیدمت
خواندمت،،، بر ره گل افشاندمت
آمدی!!! بر بام جان پر زدی!!!
هم چو نور،،، بر دیده
بنشاندمت،،، آمدی