تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

غروبه ، بازم دلم تنگه بدون 
،ـــــ  عشق تو بی رنگه
برای فراموشی تو داره با، ـــــ فکر تو میجنگه
غروبه ، تو ساحل دریا میشینم ،به یاد تو تنها
بدون حضور تو هر شب ندارم ،ـــــ امیدی به فردا

برق تو چشمام گرمی دستام وقتی نباشی 
سوت و کورن
بی تو نمیشه حتی یه لحظه زنده بمونن
زیر این بارون ،با قلب پر خون
  میزنم پرسه تو این خیابون
نمیره فکرت از سرم بیرون
بغضمو تو سینه ام میزارم دیگه از عشق تو بیزارم
گاهی تو فکر توام گاهی بی خیال همین شده کارم
گاهی با، یاد تو میخندم گاهی با فکر تو میجنگم
خودتم میفهمی چی میگم خودتم  
،ـــــ میدونی در بندم
*******
برق تو چشمام گرمی دستام وقتی نباشی
 سوت وکورن
بی تو نمیشه حتی یه لحظه زنده بمونن
زیر این بارون ،با قلب پر خون 
میزنم پرسه تو این خیابون
نمیره فکرت از سرم بیرون